top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

 

Behoudens afwijking die uitdrukkelijk wordt vermeldt in de overeenkomst, zijn uitsluitend deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle verkopen en leveringen van producten en diensten door Dragee, Smederijstraat 2, 4814 DB Breda, Nederland. Door een bestelling te plaatsen of een overeenkomst te sluiten wordt de klant geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van diens eigen algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Bestelling

 

Een bestelling door de klant zal slechts bindend zijn na uitdrukkelijke bevestiging door Dragee. 

 

Artikel 3: Levering

 

De leveringstermijnen worden slechts bij benadering ten titel van aanduiding gegeven en kunnen niet als een resultaatsverbintenis van onzentwege beschouwd worden. 

Dragee zal alle redelijke inspanningen doen om de overeengekomen leveringstermijn te respecteren. 

Een overschrijding van de opgegeven leveringstermijn kan niet ingeroepen worden voor het bekomen van de verbreking of de ontbinding van de overeenkomst en kan geen aanleiding geven tot weigering van de goederen noch tot een prijsvermindering of enigerlei vergoeding. 

 

In geval van overmacht of omstandigheden zoals brand, staking, lock out, ontploffingen, overstromingen, extreme weersomstandigheden, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, grondstoffen, materieel, werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen en in het algemeen alle redenen die de normale gang van onze bedrijvigheid belemmeren, hetzij bij Dragee hetzij bij haar leveranciers, onderaannemers, transporteurs,  zal Dragee niet geacht worden een inbreuk te plegen op haar contractuele verplichtingen. In dat geval zijn de contractuele verplichtingen opgeschort en zal Dragee de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Zodra de belemmering zoals hiervoor beschreven is verdwenen, zal Dragee de uitvoering van de overeenkomst hernemen en stelt zij de klant hiervan in kennis. Indien de belemmering langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elke partij het recht om de contractuele relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

De levering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de overeengekomen Incoterm, of bij gebreke daaraan, af fabriek.

 

Goederen die afgehaald worden, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs indien werd overeengekomen dat Dragee instaat voor het vervoer.

 

Artikel 4: Aanvaarding – klachten

 

Alle klachten betreffende zichtbare gebreken van de goederen dienen op straffe van onontvankelijkheid zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren doch in elk geval niet later dan drie (3) werkdagen na levering. Indien de gebreken opgemerkt worden naar aanleiding van het transport dienen zij tevens op het vervoerdocument te worden aangebracht. Gebreken die niet konden worden vastgesteld bij levering dienen te worden gemeld binnen drie (3) werkdagen na ontdekking ervan. Bezwaren ingediend na het verstrijken van de houdbaarheid van de goederen worden niet aanvaard. De klant verliest alle rechten om gebreken aan te klagen indien de goederen onbehoorlijk werden behandeld. Bij elke klacht moet, naast een duidelijke beschrijving van de klacht, het productnummer, beschrijving van het product en het lotnummer (te vinden op het verpakkingsetiket) vermeld worden. In geval van gerechtvaardigde of aanvaarde bezwaren, heeft Dragee de keuze om bijkomende goederen te leveren of de goederen te vervangen of voor het gefactureerde bedrag geheel of gedeeltelijk een creditnota op te stellen, dit alles zonder enig recht van de klant op bijkomende schadevergoeding.

 

Artikel 5: Prijs – Betalingsvoorwaarden

 

Behoudens anders overeengekomen, bevatten de in de overeenkomst vermelde prijzen enkel de verkoopprijs van de goederen en/of diensten, exclusief BTW, leveringskosten, invoerrechten, accijnzen en eventuele andere verschuldigde belastingen. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de klant. Bij gebreke aan een overeenkomst omtrent de prijs, zijn alleen de prijzen van toepassing in voege op het ogenblik van de levering. De prijzen op websites en brochures zijn van indicatieve aard en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd zonder kennisgeving. 

 

De verkoopprijzen zijn indicatief en kunnen automatisch herzien worden in de volgende gevallen:

  • Verhoging van de grondstofprijzen;

  • Loonsverhogingen;

  • Pariteitswissel van de valuta;

  • Verhoging van de energieprijzen;

Deze opsomming is niet beperkend.

 

Betalingen dienen verricht te worden in overeenstemming met de voorwaarden vermeld op de factuur. Indien geen voorwaarden op de factuur vermeld zijn, zijn onze facturen netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op de zetel van de vennootschap Dragee. Alle prijzen zijn in EUR en dienen in EUR betaald te worden, ongeacht een mogelijke wijziging naar een andere officiële munteenheid in het land van de klant. Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de klant.

 

Enig bezwaar met betrekking tot de factuur dient op straffe van verval te worden gemeld binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

 

In geval van niet-tijdige betaling van enig verschuldigde som, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd op het openstaand bedrag.  Tevens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitair schadebeding verschuldigd ten belope van 15% op het openstaand bedrag, met een minimum van 250 EUR.

Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag, worden alle andere verschuldigde bedragen zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk opeisbaar. Ingeval van laattijdige betaling behoudens wij ons het recht voor om de leveringen stop te zetten, het contract te ontbinden lastens de klant of de goederen terug te nemen. Dragee heeft in alle geval het recht om, alvorens te leveren of de levering verder uit te voeren, naar haar keuze, vanwege de klant betaling van een voldoende voorschot of een voldoende waarborg tot betaling te eisen. Dragee is gerechtigd om de resterende prestaties en leveringen op te schorten als de klant niet voldoet aan voormelde eis of de klant de overeengekomen betalingstermijnen niet heeft gerespecteerd. Alle inningskosten, inbegrepen de kosten en honoraria van onze raadslieden,  voortvloeiend uit de inning van de schuld, zijn ten laste van klant.

 

Artikel 6 : Verbreking-Ontbinding 

 

Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract door of ten laste van de klant geeft Dragee het recht op schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 

 

In deze gevallen heeft Dragee het recht om alle verdere leveringen ten aanzien van de klant op te schorten en/of alle met de klant aangegane contracten te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant. 

 

Artikel 7: Eigendom

 

Dragee  behoudt de volledige en exclusieve eigendom van de goederen totdat hun prijs volledig werd betaald. De klant zal de goederen derhalve niet verkopen, aan derden afstaan of verpanden tot de volledige prijs betaald is.  In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de klant verschuldigd zijn. Dit eigendomsvoorbehoud ten voordele van Dragee belet echter niet dat alle risico’s van verlies en/of schade aan de goederen en/of derden uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de klant.  

De eventueel betaalde voorschotten blijven steeds verworven door Dragee ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Tot zekerheid van de aan ons verschuldigde bedragen verpandt de klant aan ons alle huidige en toekomstige schuldvorderingen die hij heeft of zal hebben tegenover zijn afnemers uit hoofde van de verkoopprijs van de doorverkochte goederen. De klant verpandt daarenboven de huidige en toekomstige tegoeden op zijn bankrekening(en) bij diverse financiële instellingen aan ons, doch telkens enkel ten belope van de bedragen die hij reeds heeft geïnd voor de doorverkochte goederen die nog niet aan ons werden betaald. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle producten die reeds werden geproduceerd of verpakkingsmaterialen die reeds werden aangekocht vergoeden en verwerven. 

 

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten

 

Dragee behoudt de intellectuele eigendomsrechten op alles wat zij heeft ontwikkeld, , voor of tijdens haar opdracht, inclusief de specificaties, recepten, haar processen, software en haar know-how. 

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

 

De klant verbindt er zich toe de grootste geheimhouding in acht te nemen - en deze te doen naleven door het geheel van haar personeel - m.b.t. de vertrouwelijke, gevoelige of bedrijfseigen informatie ( concept, knowhow, recepten, processen), die haar schriftelijk of mondeling werd meegedeeld. 

Zij verbindt er zich tevens toe deze informatie niet te onthullen aan derden en er geen enkel voordeel van welke aard ook uit te halen.

Deze geheimhoudingsplicht blijft bestaan, ook na beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 10: Geldigheid 

 

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 

Artikel 11: Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

 

Op de rechtsverhouding tussen partijen, waaronder deze algemene voorwaarden, is  het Nederlands recht van toepassing.

 

Uitsluitend de rechtbank van Breda is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen betreffende deze voorwaarden en/of de overeenkomsten tussen partijen. 

bottom of page